Elektronická tabuľa

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Svidník – „psychológ“
13. 10. 2017 | viac
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania
11. 10. 2017 | Stavebníčka Mária Miškovská, bytom vo Svidníku, ul. Čsl. armády 363/6, Svidník, podala dňa 6.10.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č.29 - balkón“, v obytnom dome súp. č. 363, na ul. Čsl. armády, na pozemku parc. čís. KN-C 540, v kat. území Svidník. viac
Okresný úrad Prešov - verejná vyhláška - rozhodnutie
11. 10. 2017 | viac
Majetok mesta Svidník schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže
10. 10. 2017 | Mesto Svidník ponúka nehnuteľnosti schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže viac
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc. KN C 4506/9
10. 10. 2017 | viac
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc. KN C 649/1
10. 10. 2017 | viac
Zámer na odpredaj pozemku parc. KN C 3220/45
05. 10. 2017 | viac
Zámer na odpredaj pozemku parc. KN C 983/368
05. 10. 2017 | viac
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho jednania
04. 10. 2017 | Milan SILVESTER a MUDr. Alica ŠAFRANOVÁ, Sov. hrdinov 436/28, Svidník, podali dňa 25.9.2017 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTU č.104 – Okenný otvor, v bytovom dome súp. č. 436, na ul. Sov. hrdinov vo Svidníku, na pozemku parc. čís. KN 647, v katastrálnom území mesta Svidník. Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté. viac
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho jednania
04. 10. 2017 | Ján MARCIN a Mária r. Krajňaková, Sov. hrdinov 436/28, Svidník, podali dňa 25.9.2017 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTU č.304 – Okenný otvor, v bytovom dome súp. č. 436, na ul. Sov. hrdinov vo Svidníku, na pozemku parc. čís. KN 647, v katastrálnom území mesta Svidník. Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté. viac
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho jednania
04. 10. 2017 | Mgr. Hedviga ŠAKOVÁ, Sov. hrdinov 436/28, Svidník, podala dňa 25.9.2017 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTU č.305 – Okenný otvor, v bytovom dome súp. č. 436, na ul. Sov. hrdinov vo Svidníku, na pozemku parc. čís. KN 647, v katastrálnom území mesta Svidník. viac
Prerušenie distribúcie elektriny- Ul. sov. hrdinov 1
02. 10. 2017 | viac
Predvianočné trhy 2017 - organizačne pokyny pre predajcov
13. 09. 2017 | viac
Výzva na predkladanie ponúk
12. 09. 2017 | Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník viac
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 14“ v rozsahu realizácie balkóna
31. 07. 2017 | viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.