Elektronická tabuľa

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - VSD a.s., Košice
15. 12. 2017 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení spoločnosťou EL PRO KAN, s.r.o.,na základe poverenia zo dňa 08.11.2017, podal dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavby „Svidník – Sov. Hrdinov, 1. Mája a Budovateľská úprava NN siete a DP“ na pozemkoch v katastrálnom území Svidník. viac
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2017
14. 12. 2017 | viac
Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka
12. 12. 2017 | viac
Kolaudačné rozhodnutie - Milan Pašeň - MIJA
11. 12. 2017 | Milan Pašeň – MIJA, Olšavka 57 podal dňa 18.10.2017 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby SO 06 – Miestna obslužná komunikácia na pozemkoch KN-C 1757/252, 1757/253, v kat. území mesta Svidník podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby č. 3/2017 z 29.11.2017. Jedná sa o líniovú stavbu podľa § 43a ods. 3 stavebného zákona. Stavba bola povolená stavebným povolením 516-912/2017D z 18.04.2017. viac
Výsledky výberového konania na 6 pracovných miest miestnej občianskej poriadkovej služby
07. 12. 2017 | viac
Oznámenie o začatí stavebného konania - odstránenie havarijného stavu mosta
07. 12. 2017 | Stavebník: Mesto Svidník - Mestský úrad Svidník, podal dňa 04.12.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odstránenie havarijného stavu mosta na ul. Festivalovej vo Svidníku“, na pozemku parc. čís. KN-C 1239/1, zapísaného na LV č. 824, v kat. území mesta Svidník. viac
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
06. 12. 2017 | viac
Postúpenie odvolania - Stavebné povolenie (hlavná stavba) - Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
04. 12. 2017 | viac
Postúpenie odvolania - Stavebné povolenie Kaufland Slovenská republika v.o.s., (dopravná stavba)
04. 12. 2017 | viac
Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
27. 11. 2017 | viac
Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020
21. 11. 2017 | viac
Majetok mesta Svidník schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže
10. 10. 2017 | Mesto Svidník ponúka nehnuteľnosti schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže viac
Výzva na predkladanie ponúk
12. 09. 2017 | Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník viac
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 14“ v rozsahu realizácie balkóna
31. 07. 2017 | viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.