2017

 

 

13.4.2017

28. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videoznáznam

Materiály na prerokovanie:

 

 
 

 

29.3.2017

27. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrolna plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien
Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach
Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017 z 2. februára 2017
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: "Svidník - MŠ na Ul. Ľ. Štúra - zateplenie"
Informatívna správa o stave minigolfového areálu an návrh na odstúpenie od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník"
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Ul. Komenského 307/22, Svidník"
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník"
Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016
Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016 

27.2.2017

26. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na kúpu bytových domov nižšieho štandardu blok B a blok C a prislúchajúcej technickej vybavenosti na Ul. Festivalovej vo Svidníku

 

2.2.2017

25. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videoznáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku
Stanovisko MsZ vo Svidníku o vybudovanie objektu športovej haly v meste Svidník
 
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.